Welkom

Welkom op de site van Stichting Help Onderwijs Papua!

Stichting Help Onderwijs Papua (Stichting HOP) is mei 2011 opgericht en wil graag een bijdrage leveren in de moeilijke onderwijssituatie in Papua (Indonesië).
Zij wil de kansarme kinderen in Papua de gelegenheid geven om goed onderwijs te kunnen volgen.

Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2017-2018


Toelichting jaarcijfers:

In de loop van 2017 werd duidelijk dat aan de missie van Martijn en Anne-Marie een einde zou komen. In een nieuwsbrief is daarvan verslag gedaan. Vanaf augustus stuurde Martijn vanuit Sommelsdijk nog diverse projecten aan, maar ook die activiteiten zijn inmiddels afgerond. Gelukkig hebben Martijn en Anne-Marie een nieuwe werkkring gevonden in het onderwijs.

De donateurs hebben ons in 2017 ook weer ruimschoots van financiële middelen voorzien. Particulieren, kerken, scholen en zelfs bedrijven hebben ons ondersteund, zodat het werk in Papua voortgang kon vinden en kon worden afgerond. Hoewel wij onze donateurs bijzonder erkentelijk zijn, konden we niet zonder de onmisbare steun van de Protestantse Kerk in Nederland. Zonder hun hulp had de missie geen kans van slagen gehad. Wij zijn hen hiervoor bijzonder erkentelijk.

De opbrengsten kwamen met € 54.000,-- ruim 10% lager uit dan begroot, maar waren voldoende om alle geplande activiteiten te financieren. We werden regelmatig verrast door royale giften vanuit kerken, scholen en bedrijven.  
De kosten waren begroot op € 60.000,--, maar bedroegen uiteindelijk ruim € 49.000,--. Het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat in 2017 vrijwel niet meer werd geadverteerd. Daarnaast waren er geen uitgaven aan bijzondere projecten. Een en ander resulteerde in een voordelig saldo van ruim € 4.000,--. 
De liquiditeitspositie is voldoende om aan alle lopende en verwachte uitgaven te kunnen voldoen. 

Ingeval de activiteiten van de stichting definitief zullen worden beëindigd en er op dat moment sprake is van een batig saldo, dan wordt hiervoor, conform de statuten een bestemming vastgesteld, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.